Direct naar paginainhoud

Algemene voorwaarden

Algemeen deel

Artikel A.1 Begrippen

 • Aanvraag: het verzoek van gebruiker aan de gemeente om een (sport)accommodatie te gebruiken;
 • Algemene sportvoorwaarden: algemene voorwaarden voor het gebruik van gemeentelijke (sport)accommodaties;
 • Bevestiging: schriftelijke verklaring van de gemeente dat de aanvraag geheel of gedeeltelijk dan wel in overleg bijgesteld is toegewezen;
 • Derden: partijen niet zijnde de gemeente of gebruiker(s);
 • Gebruikstarief: de door gebruiker aan de gemeente verschuldigde vergoeding voor het beoefenen van sport/activiteit/evenement in/op een gemeentelijke (sport)accommodatie;
 • Facturering: het door de gemeente aan gebruiker in rekening brengen van de met de ingebruikgeving verband houdende verschuldigde bedragen;
 • Gebruiker: partij met wie de gemeente een gebruiksovereenkomst aangaat met betrekking tot gelegenheid geven van de sportbeoefening/activiteit in/op een (sport)accommodatie;
 • Gedragscode: de bij deze algemene voorwaarden behorende gedragscode en/of in de betreffende (sport)accommodatie geldende huisregels;
 • Gemeente: de publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Almere;
 • Overeenkomst: de aanvraag van de gebruiker en de bevestiging van de gemeente;
 • (Sport)accommodatie: een gemeentelijke accommodatie of een gedeelte ervan waar gebruiker de mogelijkheid heeft om zijn/haar sport/activiteit te beoefenen;
 • Sportactiviteit: uitoefenen van sport, al dan niet in wedstrijdverband;
 • Sportvereniging: een vereniging welke is aangesloten bij een landelijke en erkende sportbond;

Artikel A.2 Gedragscode, werkafspraken en huisregels

Indien bij deze algemene voorwaarden een gedragscode is gevoegd of indien voor de betreffende (sport)accommodatie huisregels of gebruikershandleidingen zijn opgesteld, dient gebruiker zich tevens te houden aan het daarin bepaalde. In dat geval maken de gedragscode en/of de huisregels en/of gebruikershandleidingen integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. Bij tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden en gedragscode en/of huisregels en/of gebruikershandleiding gaan deze drie laatste voor op de algemene voorwaarden.

Artikel A.3 Toepasselijkheid

 • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten als bedoeld in artikel A.1.
 • 2. Het sluiten van de overeenkomst laat de publiekrechtelijke bevoegdheden van de bestuursorganen van de gemeente onverlet.
 • 3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst.
 • 4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van gebruiker(s) wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De gemeente sluit slechts overeenkomsten onder de uitdrukkelijke voorwaarden dat enkel onderhavige algemene voorwaarden van de gemeente van toepassing zijn.
 • 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen de gemeente en gebruiker(s) in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen. De overige bepalingen zullen worden uitgelegd alsof de ongeldige bepaling geen onderdeel daarvan uitmaken.
 • 6. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de gemeente.

Artikel A.4 Totstandkoming van de overeenkomst

 • 1. De overeenkomst, waarbij de gemeente aan gebruiker een (sport)accommodatie in gebruik geeft, komt tot stand middels een door gebruiker ingediende aanvraag voor (sport)accommodatiegebruik en een bevestiging hiervan door de gemeente.
 • 2. De gebruiker dient schriftelijk – via aanvraagformulier of e-mail – een aanvraag voor (sport)accommodatiegebruik in te dienen. In de aanvraag wordt vermeld de gewenste (sport)accommodatie, de gebruikstijd(en), de datum en/of de gebruiksperiode en daarnaast de aard van het gebruik en de tak van sport/activiteit.
 • 3. De gemeente vermeldt in de bevestiging in elk geval de toegewezen (sport)accommodatie, de datum en/of gebruiksperiode, de gebruikstijd.

Artikel A.5 Voorwaarden van de soorten overeenkomst

 • 1. Een seizoensovereenkomst is een overeenkomst voor het gebruik van de (sport)accommodatie voor een aaneengesloten periode van tenminste zes maanden.
 • 2. Een incidentele overeenkomst is een overeenkomst voor het eenmalig gebruik of een overeengekomen bepaalde tijd voor het gebruik van een (sport)accommodatie.
 • 3. Een seizoensovereenkomst kan door gebruiker met ter beoordeling van de gemeente gegronde argumenten, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken, tussentijds, schriftelijk worden beëindigd.
 • 4. Bij een seizoensovereenkomst kan op verzoek van gebruiker de gebruikstijd per seizoen op drie vaste momenten worden gewijzigd, te weten 1 september, 1 december en 1 maart. Indien hiervan uiterlijk 14 dagen voor de data schriftelijk, met ter beoordeling van de gemeente gegronde argumenten, melding wordt gedaan bij de gemeente dan zal de gemeente de gebruikstijd en gebruiksvergoeding aanpassen.
 • 5. Een incidentele overeenkomst kan op verzoek van gebruiker door de gebruiker worden geannuleerd. Indien hiervan uiterlijk 14 dagen voor de gebruiksdatum schriftelijk met ter beoordeling van de gemeente gegronde argumenten, melding wordt gedaan bij de gemeente dan zal de gemeente geen gebruikstarief in rekening brengen.
 • 6. In geval van annulering van gereserveerde uren binnen 14 dagen voorafgaand aan de gebruiksdatum bedoeld in artikel A.5 lid 4 en lid 5, blijft de gebruiksvergoeding verschuldigd.
 • 7. Er is sprake van een annulering nadat gebruiker daarvan een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen.

Artikel A.6 Prijzen, tarieven, facturering en betaling

 • 1. Het gebruikstarief voor de (sport)accommodatie(s) wordt per kalenderjaar door het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Almere vastgesteld.
 • 2. De gemeente kan bij aanvang van de gebruiksperiode een waarborgsom eisen. Deze waarborgsom kan door de gemeente worden verrekend met alle vorderingen die de gemeente op gebruiker heeft, ongeacht of deze vorderingen door gebruiker worden betwist. De gebruiker heeft geen recht op verrekening van enig bedrag met de waarborgsom.
 • 3. Aan gebruiker zal geen rentevergoeding over de waarborgsom worden betaald.
 • 4. De gebruiker betaalt de verschuldigde bedragen, inclusief de bijstelling van het gebruikstarief zoals die aan het begin van ieder kalenderjaar door het college van B&W wordt vastgesteld, binnen 30 dagen na verzending van de factuur aan de gemeente, tenzij anders is overeengekomen.
 • 5. Indien gebruiker het verschuldigde gebruikstarief na het verstrijken van de in de betalingsherinnering genoemde termijn nog niet heeft betaald, neemt de gemeente incassomaatregelen. Alle kosten verbonden aan de incasso komen volledig voor rekening van gebruiker.
 • 6. Ingeval van wanbetaling van het gebruikstarief is de gemeente gerechtigd zonder dat sommatie en/of ingebrekestelling is vereist, wettelijke rente in rekening te brengen.
 • 7. De gebruiker is niet gerechtigd de betaling van een factuur of een deel daarvan, waarover tussen partijen geen overeenstemming bestaat, op te schorten dan wel te verrekenen.
 • 8. Indien gebruiker een sportvereniging is, heeft de gemeente in geval van bijvoorbeeld betalingsachterstanden, anders dan van beperkte aard, te allen tijde het recht om inzicht te verkrijgen in de (financiële) administratie van gebruiker, die aan het verzoek tot inzage gehoor zal geven, zulks met als doel in gezamenlijkheid te komen tot een (financieel) gezonde vereniging.

Artikel A.7 Ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

 • 1. Indien gebruiker verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en deze tekortkoming ondanks een schriftelijke ingebrekestelling door de gemeente, niet binnen de gestelde redelijke termijn heeft hersteld of indien gebruiker van rechtswege in verzuim is, kan de gemeente naar eigen keuze de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden of nakoming vorderen van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, ongeacht de aard of betekenis van de tekortkoming.
 • 2. De gemeente is in ieder geval gerechtigd de overeenkomst, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan gebruiker, geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:
  • a. gebruiker het gebruikstarief niet, dan wel niet tijdig heeft betaald;
  • b. er sprake is van het doen of in het vooruitzicht stellen door gebruiker van een gift of een belofte aan één van de personeelsleden van gemeente en/of aan enige andere ten behoeve van de gemeente werkzame (rechts)personen teneinde deze te bewegen of te bevorderen om enige (rechts)handeling te verrichten of na te laten;
  • c. gebruiker onvoldoende toezicht houdt op de beoefening van sport/activiteit;
  • d. er zich een overmachtsituatie voordoet bij gebruiker;
  • e. gebruiker niet of niet meer beschikt over de noodzakelijke vergunningen voor zover relevant voor het gebruik van betreffende accommodatie;
  • f. gebruiker of diens bestuurder of feitelijk leidinggevende strafrechtelijk wordt vervolgd voor een misdrijf;
 • 3. Ontbinding van de overeenkomst geschiedt door middel van een aangetekend schrijven aan gebruiker. Ontbinding van de overeenkomst leidt nimmer tot schadevergoeding van de gemeente.

Artikel A.8 Veiligheid en toezicht

 • 1. De gebruiker is gedurende het gebruik van de (sport)accommodatie zorg te dragen voor het handhaven van de orde, de veiligheid van de aanwezige personen en het in acht nemen van de geldende huisregels van de (sport)accommodatie.
 • 2. De gebruiker dient als gevolg van lid 1 van dit artikel zorg te dragen voor de bemensing en uitvoering van EHBO, inclusief reanimatie, gedurende de gebruikstijd.
 • 3. De gebruiker dient zorg te dragen voor het te allen tijde aanwezig zijn van een door gebruiker aangewezen, aanspreekbaar verantwoordelijk contactpersoon/personen.
 • 4. De gebruiker draagt zorg voor het kennis nemen en in de praktijk kunnen toepassen van de in het calamiteiten- en ontruimingsplan van de (sport)accommodatie genoemde ontruimingswijze en vluchtroutes. Tevens verleent gebruiker medewerking aan een door de gemeente georganiseerde ontruimingsoefening.
 • 5. De gebruiker draagt zorg voor de aanwezigheid van EHBO-materiaal.
 • 6. De gebruiker draagt zorg dat de vluchtwegen obstakelvrij worden gehouden.
 • 7. Alle door of vanwege de gemeente gegeven gebruiksvoorschriften en aanwijzingen betreffende veiligheid, orde, rust, hygiëne, kleding, schoeisel e.d., worden door gebruiker strikt opgevolgd.
 • 8. De gebruiker is voor de aan hem/haar in gebruik gegeven (sport)accommodatie verantwoordelijk voor de toelating en het vertrek van en het toezicht op gebruikers en toeschouwers, tijdens de gebruikstijd.
 • 9. De gebruiker dient aanwijzingen van de met toezicht belastte medeweker van de gemeente stipt en onverwijld op te volgen.
 • 10. Van een door de gemeente aangestelde medewerker dient gebruiker, dan wel het aanwezig verantwoordelijk kader, zich op verzoek te legitimeren.
 • 11. De gebruiker is verantwoordelijk voor het toezicht op de beoefening van de (sport)activiteit. Gebruiker dient zorg te dragen voor het correcte gebruik van sporttoestellen, - installaties en materialen.
 • 12. De gemeente is te allen tijde bevoegd de beoefening van de (sport)activiteit te staken en gestaakt te houden indien gebruiker in strijd met dit artikel onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen of over onvoldoende toezicht beschikt.
 • 13. De gemeente heeft het recht om met het oog op een (dreigende) calamiteit of (dreigende) onregelmatigheden alle zich in de (sport)accommodatie bevindende personen of zaken uit de (sport)accommodatie te doen verwijderen, dan wel niet tot de (sport)accommodatie te (doen) toelaten. De gemeente is niet aansprakelijk voor de eventuele kosten en schade, welke voor gebruiker hieruit mochten voortvloeien. De gebruiker vrijwaart de gemeente tegen alle aanspraken van derden ter zake

Artikel A.9 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • 1. De gebruiker is tegenover de gemeente aansprakelijk voor schade die tijdens de gebruikstijd aan de (sport)accommodatie en (sport)toestellen, -installaties en materialen van de gemeente wordt toegebracht, tenzij de schade redelijkerwijs niet aan gebruiker kan worden toegerekend. De schade dient tijdens gebruik of direct na afloop daarvan bij de gemeente te worden gemeld.
 • 2. De gemeente is niet aansprakelijk voor schade die gebruiker en/of derden lijden, indien de accommodatie om redenen van veiligheid en/of gezondheid niet in gebruik kan worden genomen in welk geval gebruiker de gebruiksvergoeding niet verschuldigd zal zijn.
 • 3. De gemeente is niet aansprakelijk voor schade die gebruiker en/of derden lijden als de gemeente de beoefening van de (sport)activiteit staakt, gestaakt houdt of de beoefening van (sport)activiteit verbiedt. De gemeente is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, vermissing of beschadiging van goederen van gebruiker of derden of schade aan personen die tijdens de gebruikstijd in de (sport)accommodatie verblijven. De gebruiker vrijwaart de gemeente voor alle aanspraken.
 • 4. De gebruiker is verantwoordelijk voor de (sport)activiteit(en) die in de ter beschikking gestelde (sport)accommodatie plaatsvinden. De gemeente is niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van die (sport)activiteit(en).
 • 5. De gebruiker draagt zorg voor afdoende verzekering van zijn risico’s en voldoening van de daarvoor verschuldigde premies. De gemeente kan overlegging van de benodigde polissen en betalingsbewijzen eisen.
 • 6. Ontbinding van de overeenkomst door de gemeente zal nimmer tot schadevergoeding van de gemeente tegenover gebruiker of derden leiden.

Artikel A.10 Staat bij aanvang gebruik en na afloop

 • 1. De gebruiker dient iedere klacht over de staat van de (sport)accommodatie onmiddellijk na constatering aan de gemeente mee te delen en tenminste binnen 3 werkdagen schriftelijk aan gemeente te bevestigen. Indien gebruiker hiermee in verzuim blijft, wordt de (sport)accommodatie geacht in goede staat te zijn geweest.
 • 2. De gebruiker dient na afloop van het gebruik de (sport) materialen op te ruimen en de (sport)accommodatie in ordelijke staat achter te laten. Indien gebruiker hierin verzuimt dan verricht de gemeente datgene waarin gebruiker nalatig is gebleven. De kosten daarvan zal de gemeente op gebruiker verhalen die verplicht is de kosten te vergoeden

Artikel A.11 Gebruik van de (sport)accommodatie

 • 1. Alleen gebruiker heeft het recht op het gebruik van de (sport)accommodatie voor (sport)activiteiten overeenkomstig de gegeven bestemming en gedurende de gebruikstijd. Ander gebruik is zonder toestemming van de gemeente niet toegestaan.
 • 2. Het is gebruiker niet toegestaan de (sport)accommodatie aan derden in gebruik te geven, te verhuren of ter beschikking te stellen.
 • 3. De gemeente heeft te allen tijde en zonder voorafgaande toestemming van gebruiker toegang tot de (sport)accommodatie.
 • 4. Het gebruik van de (sport)accommodatie is slechts toegestaan overeenkomstig de in de bevestiging vermelde gebruikstijd en doeleinden. De tijden zijn inclusief op- en afbouw en het schoon opleveren. Het gebruik van de kleedaccommodatie is vanaf 15 minuten vóór aanvang en tot 30 minuten na beëindiging van de gebruikstijd toegestaan.
 • 5. Bij overschrijding van de overeengekomen uren (bv. het uitlopen van een wedstrijd) wordt voor het berekenen van het aanvullend verschuldigd gebruikstarief de uitgelopen tijd naar boven afgerond op 15 minuten.
 • 6. De gemeente behoudt zich het recht voor om over de (sport)accommodatie vrij te beschikken ten behoeve van eigen evenementen of die van derden. De gemeente stelt hiervan gebruiker tenminste veertien dagen van tevoren schriftelijk in kennis.
 • 7. Dienstruimten maken slechts deel uit van de (sport)accommodatie indien dit in de overeenkomst is opgenomen.
 • 8. De gebruiker zal de (sport)accommodatie als een goed huisvader gebruiken.
 • 9. Zonder voorafgaande toestemming is het gebruiker niet toegestaan in/op de (sport)accommodatie veranderingen aan te brengen of opstallen te plaatsen. Bij overtreding van genoemde wordt de (sport)accommodatie op kosten van gebruiker in oude staat hersteld.
 • 10. De gemeente is te allen tijde bevoegd om de beoefening van de sport te staken, gestaakt te houden en te verbieden indien door weersomstandigheden, herstelwerkzaamheden of anderszins het gebruik van de (sport)accommodatie naar het oordeel van de gemeente dient te worden nagelaten.

Artikel A.12 Sleutelgebruik

 • 1. Indien er geen gemeentelijke medewerker aanwezig is wordt gebruiker in het bezit gesteld van de (gecertificeerde) sleutel(s). Dupliceren van deze sleutel(s) is niet toegestaan. Voor elke sleutel dient een borgsom te worden betaald. De hoogte van de borgsom wordt vooraf aan gebruiker medegedeeld.
 • 2. Bij verlies of vermissing van de verstrekte sleutel dient gebruiker binnen 24 uur hiervan kennis te geven aan de gemeente. De gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen die het eventuele verlies van de sleutel met zich meebrengt. De hiermee verband houdende kosten worden door de gemeente aan gebruiker in rekening gebracht die deze kosten dient te betalen.
 • 3. Bij beëindiging van de overeenkomst dient gebruiker de verstrekte sleutel binnen 48 uur in te leveren, waarna de borgsom wordt gerestitueerd. Over de borgsom is geen rente verschuldigd.
 • 4. De gebruiker dient na gebruik de ramen en deuren te sluiten, alle ruimten te controleren op achtergebleven, dan wel ingesloten personen, alle lichtpunten uit te schakelen, het alarm in te schakelen en de (sport)accommodatie deugdelijk af te sluiten. Eventuele kosten die verbonden zijn aan het niet of onjuist afsluiten van de (sport)accommodatie komen voor rekening van gebruiker die deze kosten dient te betalen.

Artikel A.13 Toestemming gemeente voorafgaand aan gebruik

 • 1. De gebruiker dient vooraf schriftelijk toestemming te vragen bij de gemeente voor onder andere de volgende activiteiten:
  • a. het aanbrengen van reclame;
  • b. het ten gehore brengen van muziek;
  • c. het uitzenden/opnemen van televisie- of radioreportages;
  • d. het heffen van toegangsgelden;
  • e. overnachtingen;
  • f. aan hebben van de nachtverlichting;
  • g. het opbouwen van stands, tenten, exposities e.d.
 • 2. De gemeente is bevoegd om op kosten van gebruiker reclameborden te verwijderen, indien deze zonder haar toestemming zijn geplaatst of indien die borden een onwelvoeglijke of aanstootgevende tekst of afbeelding bevatten. De gemeente zal, indien zij van deze bevoegdheid gebruik wil maken, gebruiker eerst in de gelegenheid stellen de reclameborden zelf te verwijderen.

Artikel A.14 Vergunningen en Ontbinding

 • 1. Indien er buiten het regulier gebruik sprake is van gebruik in de vorm van (een) evenement(en), waarbij de aard van het gebruik dan wel het aantal deelnemers c.q. toeschouwers afwijkt van het reguliere gebruik, dient gebruiker - indien vereist - in het bezit te zijn van een door de gemeente afgegeven evenementenvergunning en/of overige benodigde vergunningen c.q. calamiteitenplan en/of ontheffingen en deze op verzoek te overleggen.
 • 2. De gebruiker dient zelf zorg te dragen voor de benodigde vergunningen en/of ontheffingen voor de te organiseren activiteit(en).
 • 3. De gemeente is gerechtigd bij het niet voldoen aan het in lid 1 van dit artikel gestelde, het evenement stil te leggen dan wel te staken in welke gevallen de gebruiksvergoeding verschuldigd blijft.
 • 4. Vijf werkdagen vóór aanvang van het in lid 1 van dit artikel bedoelde evenement dient gebruiker de benodigde vergunningen aan het Sportbedrijf van de gemeente te tonen. Indien gebruiker dit niet doet kan dit leiden tot ontbinding van de overeenkomst. De reeds door de gemeente gemaakte kosten komen alsdan voor rekening van gebruiker die deze kosten dient te betalen. Door gebruiker gemaakte kosten blijven voor eigen rekening.

Artikel A.15 Eigendom

Alle goederen die door de gemeente in het kader van de overeenkomst aan gebruiker worden verstrekt en/of zijn vervaardigd, mogen door gebruiker op geen enkele andere wijze worden gebruikt dan voor het doel waarvoor zij aan haar door de gemeente zijn verstrekt en/of zijn vervaardigd. Dergelijke goederen blijven te allen tijde eigendom van de gemeente en dienen door gebruiker aan de gemeente te worden geretourneerd.

Artikel A.16 Overige bepalingen

1. Alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle/Lelystad, tenzij bij overeenkomst anders wordt overeengekomen.

2. Op de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

B. Bijzonder deel

Artikel B.1 Voor gebruikers van binnensportaccommodaties (uitgezonderd Topsportcentrum)

 • 1. Van de (sport)accommodatie mag geen gebruik worden gemaakt:
  • a. op erkende feestdagen;
  • b. gedurende een jaarlijks vast te stellen periode;
  • c. voor 07.00 uur en na 24.00 uur. In bijzondere gevallen kan hiervan ontheffing worden verleend.
 • 2. Het is verboden de sportvloer te betreden met schoeisel waarmee op straat is gelopen of waarvan de zolen kunnen afgeven.
 • 3. Het is verboden voertuigen zoals (brom)fietsen in de sportaccommodatie te plaatsen.
 • 4. De warming-up en de cooling down dienen gedurende de looptijd van de gebruiksovereenkomst c.q. de overeengekomen gebruikstijden plaats te vinden.
 • 5. De bediening van geluids-, licht- en overige technische installaties is voorbehouden aan de gemeentelijke medewerker dan wel bij diens afwezigheid aan door gebruiker aangewezen contact persoon.
 • 6. Toestellen voor (school)sportbeoefening mogen uitsluitend worden gebruikt onder leiding van een persoon, die een daartoe vereiste opleidingsbevoegdheid bezit. Deze bevoegdheid moet op verzoek van de gemeente kunnen worden getoond.
 • 7. De toestellen/materialen moeten na gebruik op de daarvoor bestemde plaats worden teruggebracht.
 • 8. Het is verboden om knopen in de klimtouwen aan te brengen.
 • 9. Het gebruik van de scheidingswanden dient plaats te vinden op de door de gemeente voorgeschreven wijze.
 • 10. De gemeentelijke medewerker van de sporthal kan toestaan dat in de speelhal ook banken voor toeschouwers worden geplaatst.
 • 11. Het is gebruiker niet toegestaan op of in de sportaccommodatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente:
  • a. etenswaren en/of dranken en/of andere goederen te nuttigen of te (doen) verstrekken of te (doen) verkopen of anderszins horeca activiteiten te verrichten, met uitzondering van de in de sportaccommodatie aanwezige horecaruimte(n);
  • b. zelf meegebrachte etenswaren en/of dranken te nuttigen in genoemde horecaruimte(n);
  • c. glas en aardewerk in bezit te hebben, met uitzondering van de in de sportaccommodatie aanwezige horecaruimte(n).
 • 12. In alle ruimten van de sportaccommodatie, inclusief de horecaruimte, mag niet worden gerookt.
 • 13. De sportvloer, kleedruimten en sanitaire ruimten moeten na gebruik in ordelijke staat worden achtergelaten. De gebruiker draagt zorg voor het dichtdraaien van waterkranen, het doorspoelen van de toiletten en het veegschoon achterlaten van de kleedruimte(n).
 • 14. Na afloop van het gebruik verlaat de met de leiding belaste persoon als laatste het gebouw.
 • 15. De minimale huurtermijn van een gymnastieklokaal of sportzaal bedraagt 12 weken bij wekelijkse huur van minimaal een uur.

Artikel B.2 Voor gebruikers van het Topsportcentrum

 • 1. Alle bijzondere voorwaarden zoals genoemd onder artikel B.1 zijn ook hier van toepassing uitgezonderd lid 10 en 11.
 • 2. De gemeentelijke medewerker van het Topsportcentrum kan toestaan dat in de speelhal ook banken/verrijdbare tribunes voor toeschouwers worden geplaatst.
 • 3. Het is gebruiker niet toegestaan op of in de sportaccommodatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente:
  • a. Etenswaren en/of dranken en/of andere goederen te (doen) verstrekken of te (doen) verkopen of anderszins horeca activiteiten te verrichten, met uitzondering van de in de sportaccommodatie aanwezige horecaruimte(n);
  • b. Zelf meegebrachte etenswaren en/of dranken te nuttigen;
  • c. Glas en aardewerk in bezit te hebben, met uitzondering van de in de sportaccommodatie aanwezige horecaruimte. Buiten de horecaruimte mogen consumpties uitsluitend genuttigd worden in veilige en niet breekbare verpakking

Artikel B.2.1 Evenementen in het Topsportcentrum

A-evenementen hebben voorrang ten opzichte van andere gebruikers. Dit zijn Topsportevenementen die een nationale en/of internationale status hebben vanuit de betreffende sportbond.

A-evenementen (sport) zijn:

 • a. Nederlandse kampioenschappen (NK);
 • b. Europese kampioenschappen (EK);
 • c. Wereldkampioenschappen (WK);
 • d. Kwalificatiewedstrijden nationale teams t.b.v. EK, WK en/of OS;
 • e. Oefenduels nationale teams t.b.v. EK, WK en/of OS;
 • f. Nationale bekerfinales en supercups;
 • g. Demonstratiewedstrijden met een (inter)nationaal karakter.

A-evenementen niet zijnde sportevenementen:

 • a. evenementen die binnen dat segment en/of de doelgroep een unieke of enige positie innemen;
 • b. evenementen met nationale en /of internationale media aandacht;
 • c. evenementen met veel publiek.

Artikel B.3 Voor gebruikers van buitensportaccommodaties

 • 1. Van natuur- en kunstgrasvelden mag geen gebruik worden gemaakt gedurende een door de gemeente jaarlijks vast te stellen periode en/of perioden.
 • 2. Het gebruik van natuurgrasvelden voor trainingen is zonder schriftelijke toestemming van de gemeente niet toegestaan.
 • 3. De gebruiker mag zonder schriftelijke toestemming van de gemeente in of aan de accommodatie geen verbouwing of verandering aanbrengen of doen aanbrengen.
 • 4. Voor rekening en verantwoording van gebruiker zijn alle werkzaamheden, het onderhoud en vervanging van materiaal, die verband houden met het gebruik van het sportterrein. Onder voornoemde werkzaamheden c.q. onderhoud wordt niet verstaan het onderhoud aan het sportterrein op zich, het parkeerterrein, alsmede het onderhoud aan wegen, paden en beplantingsstroken in en om het sportcomplex. Deze vinden door en voor rekening van de gemeente plaats, behoudens gemaakte afspraken per sportvereniging.
 • 5. Indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in lid 4 worden de werkzaamheden van gemeentewege, op kosten van gebruiker verricht.
 • 6. Het groot onderhoud aan de buitenzijde van het gebouw en de verharding, die in eigendom zijn van de gemeente, reparatie en vervanging van de installatietechnische voorzieningen (mechanische ventilatie, verwarming, warmwatervoorziening) of onderdelen daarvan, geschiedt door en voor rekening van de gemeente. Dit slechts voor zover de noodzaak tot onderhoud c.q. vervanging voortvloeit uit een normaal gebruik en normale slijtage en behoudens gemaakte afspraken per vereniging. Alle overige onderhoudswerkzaamheden c.q. vervanging van materiaal van het gebouw met toebehoren, zoals lampen en verlichtingsschakelaars etc., herstel van vorst-, glasen waterschade, verstoppingen, vernielingen e.d. door welke oorzaak dan ook ontstaan, geschieden door en voor rekening van gebruiker. Indien niet wordt voldaan aan het hierboven bepaalde, vinden de betreffende werkzaamheden van gemeentewege, op kosten van gebruiker plaats die deze kosten dient te betalen.
 • 7. Het afsluiten van gas, elektriciteit en water in de sportaccommodatie, vooral het aftappen van de waterleiding in de winter, dient door gebruiker te geschieden.
 • 8. Voor de afvoer van huisvuil en afval dient gebruiker een regeling te treffen. De hieruit voortvloeiende kosten zijn, evenals de kosten voor het verbruik van gas, elektriciteit en water, voor rekening van de gebruiker.
 • 9. De gebruiker is verplicht de gebouwen schoon te houden en dient de sportvelden, alsmede de beplantingsstroken rondom de terreinen afvalvrij te houden.
 • 10. De gebruiker is verantwoordelijk voor het openen en afsluiten van de sportaccommodatie. Bij gebruik door derden dient met deze gebruiker een regeling te worden getroffen die vooraf goedkeuring van de gemeente behoeft.
 • 11. Bij gebruik door derden dient met gebruiker inzake lid 10, alsmede voor het gebruik van gas, elektriciteit en water, een regeling te worden getroffen, die vooraf goedkeuring van de gemeente behoeft.
 • 12. Indien een terreingedeelte speciaal voor het houden van oefeningen en/of trainingen is aangewezen, is het niet toegestaan om voor trainingen van andere gedeelten van de sportaccommodatie gebruik te maken.
 • 13. Bij de keuring van sportvelden worden de volgende bepalingen in acht genomen:
  • a. wijze van keuren: - het keuren van velden geschiedt per sportveld; - uitgangspunt bij het keuren is de grond- en speltechnische conditie van elk sportveld afzonderlijk;
  • b. keuringsbevoegdheid: - de keuring van sportvelden geschiedt uitsluitend door de gemeente en/of de consul van de sportbond; - de scheidsrechter keurt het veld op de veiligheid voor de spelers, niet grondtechnisch. De scheidsrechter is gehouden aan de beslissing van de gemeente en consul;
  • c. keuringstijden:
   • - weekendgebruik: a. tussen 07.00 – 08.15 uur; gekeurd wordt voor alle wedstrijden van betreffende speeldag;
   • - midweeksgebruik: a. om 16.30 uur; gekeurd wordt voor de avondwedstrijden;
  • d. melding keuring:
   • - weekendgebruik: a. om 08.30 uur; door de consul en/of gemeente;
   • - midweekgebruik: a. om 16.30 uur; door de consul en/of gemeente;
  • e. keuringsmogelijkheden: - in geval het sportveld wordt goedgekeurd: de gebruiker is vrij in het gebruik van het sportveld. - in geval het sportveld wordt afgekeurd: het is verboden gebruik te maken van het sportveld;
  • f. sancties: - indien, ondanks het afkeuren of verbod tot betreding, toch gebruik wordt gemaakt van een of meerdere sportvelden, zal de ontstane bespelingschade van gemeentewege worden hersteld; - de kosten hiervan worden op de gebruiker verhaald die deze kosten dient te betalen; - tevens zal door de gemeente een boete worden opgelegd;

Artikel B.4 Voor gebruikers van vergaderaccommodaties

 • 1. Van de vergaderaccommodatie mag geen gebruik worden gemaakt:
  • a. op erkende feestdagen;
  • b. gedurende een jaarlijks vast te stellen periode;
  • c. voor 07.00 uur en na 24.00 uur. In bijzondere gevallen kan hiervan ontheffing worden verleend.
 • 2. De bediening van geluids-, licht- en overige technische installaties is voorbehouden aan de gemeentelijke medewerker dan wel bij diens afwezigheid aan door gebruiker aangewezen contact persoon.
 • 3. De gebruikte materialen moeten na gebruik op de daarvoor bestemde plaats worden teruggebracht.
 • 4. Het is gebruiker niet toegestaan op of in de vergaderaccommodatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente:
  • a. etenswaren en/of dranken en/of andere goederen te (doen) verstrekken of te (doen) verkopen of anderszins horeca activiteiten te verrichten, met uitzondering van de in de accommodatie aanwezige horecaruimte(n);
  • b. zelf meegebrachte etenswaren en/of dranken te nuttigen in genoemde horecaruimte(n);
 • 5. In de accommodatie, inclusief de horecaruimte, mag niet worden gerookt;
 • 6. De accommodatie moet na gebruik in ordelijke staat worden achtergelaten.
 • 7. Na afloop van het gebruik verlaat de met de leiding belaste persoon als laatste de accommodatie.

Artikel B.5 Voor onderwijsgebruik

 • 1. Alle bijzondere voorwaarden zoals genoemd onder artikel B.1 en B.3 zijn ook hier van toepassing.
 • 2. Voor het bewegingsonderwijs mogen alleen de kunstgrasvelden gebruikt worden nadat hiervoor schriftelijke toestemming door de gemeente is verleend.
 • 3. Voor gebruik van de natuurgrasvelden dient vooraf schriftelijke toestemming door de gemeente te zijn verleend.
 • 4. Het beoefenen van speerwerpen, kogelstoten en/of discuswerpen, is op de natuuren kunstgrasvelden niet toegestaan uitgezonderd op de accommodatie die hiervoor speciaal is ingericht.
Illustratie Almere skyline