Direct naar paginainhoud

Aangepaste criteria Wall of Fame

De aangepaste criteria zijn nu als volgt geformuleerd:

1. Woonplaats

  • De sporter woonde tijdens zijn behaalde prestaties in Almere. Of:
  • De sporter woonde niet in Almere en is er later komen wonen en woont meer dan de helft van zijn/haar leven, of minimaal 20 jaar, in Almere. Of:
  • De sporter woont niet meer in Almere, maar is er geboren en woonde meer dan de helft van zijn/haar leven in Almere.

2. Prestaties

  • Allereerst stelt de commissie vast of de sporter een buitengewone sportprestaties heeft geleverd op Internationaal niveau. Daarbij kijkt de jury naar het belang van de prestatie binnen de sport en hoe prominent de sport is binnen de sportwereld. En:
  • Alles moet op seniorenniveau zijn behaald.

3. Sport

  • De commissie stelt vervolgens vast of de sport erkend is als topsport of internationale wedstrijdsport conform het Reglement Topsport- en Internationale wedstrijdsportdisciplines van het NOC*NSF. Hierin zijn de criteria opgenomen waar een sport discipline aan moet voldoen om te worden erkend. Met deze erkenning  bepalen we de mate van mondialisering van de sport. Zie lijst Topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines 2017 – 2020. Of:
  • Als de sport niet is erkend als topsport of internationale wedstrijdsport conform het reglement Topsport NOC*NSF, bepaalt de commissie of de prestatie op basis van bovenstaande bijzonder genoeg was voor opname op de WOF.

4.   Gedrag

  • De sporter moet van onbesproken gedrag zijn en er mag geen sprake zijn van verdenking of onderzoek rondom het gedrag van de sporter.
  • Er moet geen twijfel zijn over de legitimiteit van de prestatie.

Een wens tot wijziging van de criteria kan via de gemeentelijke afvaardiging in de commissie, richting de portefeuillehouder Sport worden ingebracht.

Procedure

Het aandragen van een kandidaat is een gezamenlijke verantwoording van de gehele Almeerse samenleving. Een commissie toetst uiteindelijk de kandidaat aan de criteria die zijn opgesteld. Zijn er ten aanzien van de sporter negatieve zaken bekend, dan kan de commissie beslissen de sporter niet te plaatsen op de WOF. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie achteraf beslissen de sporter van de W OF te verwijderen. Ook kan de sporter op eigen verzoek worden verwijderd. De commissie bepaalt uiteindelijk één keer per jaar, voor 31 december of zij een voorgedragen kandidaat toevoegt aan de WOF. De toevoeging kan ook postuum geschieden. Bij onduidelijkheid, uitzondering of twijfel beslist de commissie.

Illustratie Almere skyline